Доц. д-р Боян Владимиров

Завършил специалност „Дентална медицина“ в Медицински университет - Пловдив през 2001 г. с образователно-квалификационна степен магистър; Специалист по лицево-челюстна хирургия; Доцент към Катедра по лицево-челюстна хирургия към Медицински университет - Пловдив;

Сфери на дейност
Лицево-челюстна хирургия и дентална медицина
Образование
2018 г. - Придобива академична длъжност „Доцент“ към Катедра по лицево-челюстна хирургия към Факултет по дентална медицина при Медицински университет - Пловдив.
2001 г. - Завършил Медицински университет - Пловдив, с образователно – квалификационна степен – Магистър и професионална квалификация – Магистър по дентална медицина
Трудов Стаж
2010 – до сега - Академично звание „Доцент“ към Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина при Медицински университет – Пловдив.
2008 г. – 2010 г. - Асистент към Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина при Медицински университет – Пловдив.
2007 г. – 2008 г. - Асистент към Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина при Медицински университет – Пловдив.
2007 г. - до сега - Клиничен ординатор към Клиника по лицево-челюстна хирургия, към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив.
Членство в организации
- Български лекарски съюз (БЛС)