Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии

Виртуална обиколка

Интегрален център представлява телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия. Разполага с мобилен рентгенов апарат тип О/С – рамо, невронавигационна система, система за невромониторинг, ендоскопска апаратура от най-висок клас.

„Интегрален център” е функционално обособена структура за хирургично лечение, в която се извършва висококачествената диагностика, и високоспециализирани оперативни намеси в областта на глава и шия, с възможност за визуалиизация в реално време. Към момента в Центъра са извършени над 170 оперативни интервенции, голяма част от които с голям обем и сложност, изискващи работа в смесен екип /специалисти от УНГ, Неврохирургия и Краниофациална хирургия/.


Екипът на Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии, Интегрален център осъществява висококачествената диагностика и визуалиизация в реално време и има за цел подобряването на ранната диагностика, качеството и достъпа до специализирано лечение в областта на ото-рино-ларингологията, лицево-челюстната, пластичната и неврохирургията.

Запознайте се с екипа !

За „Интегрален център”


Основна дейност

на Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии, Интегрален център при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД е създаване и трансфер на нови знания и технологии, свързани с диагностика, в областта на неврохирургия, ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична хирургия, последваща терапия или оперативен подход на онкологични заболявания, обучение на студенти, специализанти и специалисти в изброените области, като се ползват съвременни и иновативни способи и оборудване с интегрирано и автоматизирано управление и аудио/видоеокомуникация.

 

Проектната идея

е свързана с изграждането на проиновационна инфраструктура за развитие на изследователския капацитет и медицинската наука и осигуряване прилагането на резултатите от научните изследвания и разработки в практиката на медицинските специалисти, опериращи в целевите области. Регионалният Високотехнологичен Център /РВТЦ/ предоставя услуги и развива дейности, които спомагат за развитие на научния изследователски капацитет. РВТЦ допринася за осигуряване връзката между науката и прилагането на научните разработки в практиката на медицинските специалисти.


Апаратура


Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия е оборудван с най-нова високотехнологична апаратура за извършване на интервенции в областта на УНГ, неврохирургия, лицево-челюстна хирургия и пластична хирургия.

Ендоскопска техника за ендоназална:
- синус хирургия позволява минимално инвазивен подход, като използва носните ходове като естествени коридори. Предимствата за пациентите включват: липса на белези след операцията, тъй като не се налага кожен разрез; бързо възстановяване; кратък болничен престой.
-неврохирургията се използва за интервенции в мозъчните вентрикули и лечението на хидроцефалия.

Навигационна система, позволяваща на хирурзите да визуализират анатомията на мозъка по време на оперативната интервенция, като по този начин операциите са по-малко инвазивни, което води до подобряване на клиничните резултати. Благодарение на системата операторите разполагат с необходимите прецизност и контрол за отстраняване на малки и труднодостъпни туморните формации, като същевременно запазват функциите на мозъка и се намалява потенциалното въздействие върху важни мозъчни структури.

Системата за образни изследвания тип О-рамо е уникална за страната апаратура, базираща се на компютър-томографска система, която предоставя 2D и 3D визуализация на анатомията на пациента в реално време. С нейна помощ хирурзите могат да потвърдят точността на извършената интервенция преди пациентът да напусне операционната зала. Използването на системата намалява излагането на вредни лъчи от страна на пациента и операторите.
Благодарение на тази система може да се осъществяват по-сигурно и точно операции за стабилизация на гръбначния стълб със спинални импланти. Апаратурата позволява на хирурга да провежда интреоперативен контрол на поставените импланти, което осигурява 100% успеваемост в правилното им поставяне. Тази система позволява по-точно и радикално отсраняване на гръбначно-мозъчни тумори. Първата навигирана транспедикулна стабилизация в България бе извършена в този център от екип на Клиниката по неврохирургия през 2015 г., като към момента са осъществени над 100 оперативни интервенции чрез тази технология.

Интраоперативната система за невромониторинг позволява на операторите да идентифицират, потвърдят и проследят нервните функции, за да се предотврати увреждане на нервите по време на интервенцията. Хирурзите използват инструментите за локализиране, идентификация и описване на нерва, така и за проверка на нервните функции, с цел намаляване на риска от увреждане на нервите.

Операционен микроскоп, който позволява извършване на широка гама микрохирургични интервенции в областта на УНГ, неврология и пластична хирургия. Със своя кристално чист и реалистичен образ използването на микроскопа спомага за по-ефективна и прецизна работа на хирурзите по време на деликатни процедури.

УНГ навигационна система "StealthStation Flex ENT“ позволява да се визуализират анатомичните структури по време на операция.
С нея може да се проследява местоположението на инструментите спрямо анатомията с точност под 1 милиметър. С апаратурата по-ясно се очертават границите на тумора, оптимално се определя разположението и размера на патологичния процес и оттам – планирането на обема инвазивни действия. Визуализацията се осъществява в 3D формат, преди и по време на операцията. Навигационната система насочва хирурзите по време на УНГ процедури като функционална ендоскопска хирургия на синусите (FESS), ендоскопски интервенции на основата на черепа и странични интервенции на основата на черепа.