Мъж на 42 г. с оплаквания от едностранно нарушено носно дишане, с периодично кървене от носа и епифора от същата страна. Извърши се поетапна електрокаутеризация на туморната формация в дясната носна кухина с цел редуциране размера на тумора. Представи се сфенопалатиналният отвор като се лигира сфенопалатиналната артерия. Извърши се медиална максилектомия и внимателно се отпрепарира богато васкуларизираната туморна формация. Птеригопалатиналната пластина се представи инфилтрирана. С помощта на борер се избори до интактна кост.